การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะปี 2566

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะปี 2566
การให้บริการ
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
18. E–Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)