การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะปี 2567

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะปี 2567
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15. การขับเคลื่อนจริยธรรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
19. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)