ข้อมูลบุคลากร

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางกฤษณา กลศาสตร์บวร

นางกฤตติยา มาลารัตน์

นางนิรมล เอบีฮาระ

นางสาวนลินี อธิมา

นางสาวสิโรบล ใหม่วัน

นางสาวสุรีย์วัลย์ คำไชย

นางขวัญชนก สอาดล้วน

นางสาวจีราพร สุวรรณเดช

นางสาวกุลธิดา ลัภพระบุตร

นายนันทพงศ์ ทาทอง

นางสาวปวีณา ประภาศิริ

นายขจรศักดิ์ ตันจ้อย

นางสาวนงคราญ เจริญผล

 • โทรศัพท์ : 053-94-3121
 • อีเมล : nongkran.j@cmu.ac.th
 • บริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวศุลีพร สีภา

 • โทรศัพท์ : 053-94-3121
 • อีเมล : suleepon.s@cmu.ac.th
 • บริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย

นายธรรศเมธี มณีวัง

 • โทรศัพท์ : 053-941159
 • อีเมล : tasmetee.m@cmu.ac.th
 • บริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย

นายพุทธกริช วาณิชย์สัมพันธ์

นายสุรสีห์ เครือด้วง

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : surasri.k@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายดนุเดช ทองแก้ว

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : danudech.t@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายพีระศักดิ์ สะอาดเอี่ยม

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : peerasak.s@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายบุญเลิศ เครือด้วง

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : boonlert.k@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายมาโนช เกียรติอนันต์

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : manoj.k@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายพรเทพ เหลื่อมแสง

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : pronthep.l@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายพชรดนัย มุ้งยอด

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : pacharadanai.m@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายพีระพงษ์ แก้วกลาง

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : peerapong.k@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายพยุงศักดิ์ สุวรรณขัดศรี

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : phayungsak.s@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายอุดร ทาเขียว

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : udorn.t@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายพฤติ จันทร์ผ่อง

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : pruet.c@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายอภินันท์ แก้วนิล

 • โทรศัพท์ : 053-94-3046
 • อีเมล : apinan.k@cmu.ac.th
 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)