เป้าประสงค์หลัก

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป้าประสงค์หลัก

1. เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการด้วยความยืดหยุ่น คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง (Agile & Resilient Organization)

2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ (Sandbox) การบริหารงานแบบแนวราบ (Flat Organization) เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ ประหยัด และลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน 

3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ผลักดันให้พัฒนามาตรฐานการทำงานให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาราน