ข้อมูลผู้บริหาร

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
นายธรรมนูญ น่วมอนงค์