ข้อมูลผู้บริหาร

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
นายธรรมนูญ น่วมอนงค์