แผนพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย มีความเชี่ยวชาญในสหสาขา มีความพร้อมของทรัพยากรในระดับแนวหน้าของประเทศ การบริหารมหาวิทยาลัยในระยะต่อไปให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม (Value Proposition) การบูรณาการงานจากส่วนงานต่างๆ จึงมีความสำคัญ เพื่อให้สามารถนำศักยภาพของส่วนงานต่างๆ มาเสริมพลังกันในจังหวะที่เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรให้ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า (หลักพอประมาณ) สมเหตุผล (หลักเหตุผล) ตลอดจนมีแผนที่รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง (หลักภูมิคุ้มกันที่ดี) เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเกิดความต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 และก้าวสู่เป้าหมายที่ท้าทายขึ้น

     “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 สำหรับบริหารมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2565-2569 โดยได้ยึดหลักสานต่อเรื่องเดิม ริเริ่มเรื่องใหม่ สร้างเสริมความไว้ใจ ระวังภัยทุกฝีก้าว” การบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นแผนที่ได้ดำเนินการทบทวนในประเด็นสำคัญๆ มาอย่างรอบด้าน ตลอดจนรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสีย และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว