พันธกิจ

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พันธกิจ
  1. จัดทำแผนทุกด้านของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
  2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  3. บริหารการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการมีสารสนเทศทางการเงินที่ทันสมัย ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และตรวจสอบได้
  4. บริหารงานบุคคลโดยระบบคุณธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีสมรรถนะสูง
  5. ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ ความร่วมมือทางวิชาการ รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นนานาชาติ
  6. พัฒนาระบบการสาธารณูปโภค และพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. สนับสนุนงานด้านบริหารและธุรการ การติดต่อประสานงาน การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  8. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการบริหาร และการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด