ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมของสำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ และผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายชาวมช. ต่อต้านทุจริตร่วมกัน พร้อมชี้แจงโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PlanningCMU/

26 พฤศจิกายน 2564